Movies Songs

मन धागा धागा जोडते नवा – Dhaga Dhaga Marathi Lyrics

By  | 

मन धागा धागा जोडते नवा – Dhaga Dhaga Marathi Lyrics

असे कसे बोलायचे
असे कसे बोलायचे न बोलता आता

तुझ्यासवे तुझ्याविना असायचे आता
डोळ्यांत या रोज तुला जपायचे रे आता
सांगा जरा असे कसे लपायचे रे आता

मन धागा धागा जोडते नवा
मन धागा धागा रेशमी दुवा
मन धागा धागा जोडते नवा
मन धागा धागा रेशमी दुवा

रोज बहाणे नवे शोधून मी थकते
तुझ्याच मागे मन येऊन ही चुकते
क्षण आतूर आतूर झाले
रोज काहूर काहूर नवे

मन धागा धागा जोडते नवा
मन धागा धागा रेशमी दुवा
मन धागा धागा जोडते नवा
मन धागा धागा रेशमी दुवा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *