Album

मामाच्या गावाला जाऊया – Mamachya Gavala Jauya Marathi Song Lyrics

By  | 

मामाच्या गावाला जाऊया – Mamachya Gavala Jauya Marathi Song Lyrics

झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
धुरांच्या रेघा हवेत काढी
पळती झाडे पाहूया
मामाच्या गावाला जाऊया…

मामाचा गाव मोठा
सोन्याचांदीच्या पेठा
शोभा पाहुन येऊया
मामाच्या गावाला जाऊया…

मामाची बायको गोरटी
म्हणेल कुठली पोरटी
भाच्यांची नावे सांगूया
मामाच्या गावाला जाऊया…

मामाची बायको सुगरण
रोज रोज पोळी शिकरण
गुलाबजामुन खाऊया
मामाच्या गावाला जाऊया…

मामा मोठा तालेवार
रेशीम घेईल हजार वार
कोट विजारी घेऊया
मामाच्या गावाला जाऊया…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *