टप टप टप टाकित टापा | Tap Tap Tap Takit Tapa Lyrics in Marathi Balgeet – Sushma Shrestha Lyrics

Tap Tap Tap Takit Tapa Lyrics in Marathi

टप टप टप टप टाकित टापा चाले माझा घोडा
पाठीवरती जीन मखमली पायि रुपेरी तोडा !

उंच उभारी दोन्ही कान
ऐटित वळवी मान-कमान
मधेच केव्हा दुडकत दुडकत चाले थोडा थोडा !

घोडा माझा फार हुशार
पाठीवर मी होता स्वार
नुसता त्याला पुरे इशारा, कशास चाबुक ओढा !

सात अरण्ये समुद्र सात
ओलांडिल हा एक दमात
आला आला माझा घोडा, सोडा रस्ता सोडा !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *