विट्ठलाचे अभंग मराठी लिरिक्स – Vitthalache Abhang Marathi lyrics

विट्ठलाचे अभंग मराठी लिरिक्स – Vitthalache Abhang Marathi lyrics

 1. विसरू नको रे आई बापाला लिरिक्स
 2. अबीर गुलाल उधळीत रंग लिरिक्स
 3. धरिला पंढरीचा चोर लिरिक्स 
 4. नाम विठ्ठल विठ्ठल घेऊ लिरिक्स 
 5. उभा कसा राहीला विटेवरी लिरिक्स 
 6. एक वेळ करी या दुःखा वेगळे लिरिक्स
 7. ज्या सुखा कारणे देव वेडावला लिरिक्स
 8. भक्ती वाचून मुक्तीची मज जडली रे व्याधी लिरिक्स
 9. विठ्ठलाच्या पायी वीट झाली भाग्यवंत लिरिक्स
 10. मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव लिरिक्स
 11. विठ्ठल विठ्ठल लिरिक्स
 12. चंद्रभागेच्यातीरी उभा मंदिरी तो पहा विटेवरी लिरिक्स
 13. माझे माहेर पंढरी मराठी
 14. एकतारी संगे एक रूप झालो लिरिक्स
 15. विठुमाऊली तू माऊली जगाची लिरिक्स
 16. मागतो मी पांडुरंगा फक्त एक दान लिरिक्स
 17. नाही रे नाही कुणाचे कोणी लिरिक्स
 18. मी तुझ्यासाठी जिवण जाळीले रे बाळा तुन नाही पानी पाजिले लिरिक्स
 19. आता तरी देवा मला पावशील का लिरिक्स
 20. कानडा राजा पंढरीचा लिरिक्स
 21. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी लिरिक्स
 22. हेंचि दान देगा देवा लिरिक्स
 23. वाचे विठ्ठल गाईन लिरिक्स
 24. विठ्ठल आवडी प्रेमभावो लिरिक्स
 25. चल ग सखे चल ग सखे पंढरीला लिरिक्स
 26. जगण्याचे देवा लाभो ऐसे बळ लिरिक्स
 27. नाम तुझे रे नारायणा लिरिक्स
 28. नाम तुझे घेता देवा होई समाधान लिरिक्स
 29. देवा तुझ्या नावाचं र येड लागल लिरिक्स
 30. डगमग डोले माझी पान्या वारी नाव रे लिरिक्स
 31. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम लिरिक्स
 32. बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल लिरिक्स
 33. तुझे रूप चित्ती राहो लिरिक्स
 34. माय आळंदी बाप पंढरी लिरिक्स
 35. आलो शरण तुला भगवंता लिरिक्स
 36. माझा भाव तुझे चरणीं लिरिक्स
 37. नामाचा गजर गर्जे भीमातीर लिरिक्स
 38. देवाचिये द्वारी उभा क्षणभरी लिरिक्स
 39. सोन्याच बाशिंग लगीन देवाच लागत लिरिक्स
 40. पाऊले चालती पंढरीची वाट लिरिक्स
 41. देव माझा विठू सावळा लिरिक्स
 42. यारे नाचू प्रेमानांदे लिरिक्स
 43. देखोनिया तुझ्या रूपाचा आकार लिरिक्स
 44. आवडे हे रूप गोजिरे सगुण लिरिक्स
 45. वेढा वेढा रे पंढरी लिरिक्स
 46. तुझा माझा का रे वैराकर देवा लिरिक्स
 47. विठू माउली तू माउली जगाची लिरिक्स
 48. इंद्रायणी कांठी देवाची आळंदी लिरिक्स
 49. येग येग विठाबाई लिरिक्स
 50. कधी लागेल रे वेड्या तुला गोडी अभंगाची लिरिक्स
 51. दर्शन दे रे दे रे भगवंता लिरिक्स
 52. अगड धूम नगारा सोन्याची जेजुरी लिरिक्स
 53. रूप पाहतां लोचनीं लिरिक्स
 54. कशाला काशी जातो कशाला पंढरी जातो लिरिक्स
 55. देवा तू सांग ना कुठ गेला हरवुनी लिरिक्स
 56. विठ्ठल नामाची शाळा भरली लिरिक्स

Leave a comment

Your email address will not be published.