Badbad Geete Marathi Lyrics

Badbad Geete Marathi Lyrics

अडगुलं, मडगुलं

अडगुलं, मडगुलं
सोन्याचं कडगुलं
रुप्याचा वाळा
तान्ह्या बाळा
तीट, टिळा.

ये ग ये ग सरी

ये ग ये ग सरी
माझं मडकं भरी
सर आली धावून
मडकं गेलं वाहून

लव लव साळूबाई

लव लव साळूबाई, मामा येतो
झुक झुक गाडीतून – नेईन म्हणतो
अटक मटक मामी येते
छानसा बॅट-बॉल देईन म्हणते
अबरू-गबरु येतो बंटया
देईन म्हणतो-सगळया गोटया
नको-नको मी इथंच बरा
आईच्या कुशीतच आनंद खरा

चांदोबा लपला

चांदोबा लपला
झाडीत….
आमच्या मामाच्या
वाडीत….
मामाने दिली
साखरमाय….
चांदोबाला
फुटले पाय….
चांदोबा गेले
राईत….
मामाला नव्हते
माहीत….

कोण? कोण?

पहाट झाली – सांगत कोण?
कुकुद्मच् – आणखी कोण?
विठू-विठू पोपट – आणखी कोण?
ताजं-ताजं दूध – देत कोण?
गोठयातली हम्मा – आणखी कोण?
चोरुन दूध – पितं कोण?
म्यॉव म्यॉव माऊताई – आणखी कोण?
घराची राखण – करतं कोण?
भू: भू: कुत्रा – आणखी कोण?
बागेतली भाजी – खातं कोण?
मऊ मऊ ससेभाऊ – आणखी कोण?

ये रे ये रे पावसा

ये रे ये रे पावसा
तुला देतो पैसा
पैसा झाला खोटा
पाऊस आला मोठा

पाऊस पडला झिम् झिम्
अंगण झाले ओले चिंब
पाऊस पडतो मुसळधार
रान होईल हिरवंगार.

आपडी थापडी

आपडी थापडी
गुळाची पाडी!
धम्मक लाडू
तेल काढू!
तेलंगीचे एकच पाव
दोन हाती धरले कान!
चाऊमाऊ चाऊमाऊ
पितळीतले पाणी पिऊ
हंडा-पाणी गडप!

करंगळी, मरंगळी

करंगळी, मरंगळी
मधल बोट, चाफेकळी,
तळहात – मळहात,
मनगट – कोपर,
खांदा-गळागुटी-हनुवटी,
भाताचं बोळकं,
वासाचं नळक,
काजळाच्या डब्या,
देवाजीचा पाट,
देवाजीच्या पाटावर,
चिमण्यांचा किलबिलाट.

भटो भटो

भटो भटो
कुठे गेला होतात?
कोकणात
कोणातून काय आणले?
फणस
फणसात काय?
गरे
गर्‍यात काय?
आठिळा
तुम्ही खा गरे, आम्ही खातो गरे
म्हशीला काय?
चार खंड

पिटुकला पाहुणा!!

पिटुकला पाहुणा!!
काल रात्री आमच्या घरी,
उंदीर आला छोटा,
त्याला पाहून आमचा उडाला,
गोंधळ केवढा मोठा!
छोटा होता चपळ फार,
धावे इकडून तिकडे,
आम्ही त्याला घाबरत होतो,
तो ही आम्हाला घाबरे,
हळूच तोंड बाहेर काढून,
नाक उडवीत होता,
त्याला कोणी पाहत नाही
याची खात्री करून घेत होता,
तो दिसताच पळवुन लावायला,
मी झाडू घेउन थांबले,
बाहेर येताच पिटुकला,
मीच घाबरून पळाले.
रात्रीपासूनआम्ही त्याच्या,
मागे पळत होतो,
त्याच्यापेक्षा आम्हीच जास्त
उडया मारत होतो.
छोटा होता मस्तीखोर,
त्याने नाना करामती केल्या,
एवढ्याशा उंदराने सार्या
घराला वेठीस धरले.
पिटुकला होता गोंडस फार,
आम्हाला जाम हसवले.
बाबाही आमचे आहेत धीट,
त्याला बरोबर बाहेर काढले.

अटक मटक

अटक मटक चवळी चटक
चवळी लागली गोड गोड
जिभेला आला फोड फोड
जिभेचा फोड फुटेना
घरचा पाहुणा उठेना
जिभेचा फोड फुटला
घराचा पाहुणा उठला !!

एवढा मोठ्ठा भोपळा

एवढा मोठ्ठा भोपळा
आकाराने वाटोळा
त्यात बसली म्हातारी
म्हातारी गेली लेकीकडे
लेकीने केले लाडू
लाडू झाले घट्ट
म्हातारी झाली लठ्ठ..

एक होतं झुरळ

एक होतं झुरळ
चालत नव्हतं सरळ..!
तिकडून आली बस…
बसमध्ये बसलं,
तिकीट नाही काढलं….
तिकीटचेकरने पाहीलं,
चिमटीत धरून फ़ेकलं…..!!!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *