संतपदांची जोड दे रे – संत अमृतराय महाराज अभंगवाणी Lyrics in Marathi

संतपदांची जोड दे रे – संत अमृतराय महाराज अभंगवाणी Lyrics in Marathi संतपदांची जोड दे रे हरि साधुपदाची जोड ॥१॥ संतसमागम आत्मत्वाचा, सुंदर उगवे मोड ॥२॥ सुफलित करुनी पूर्ण मनोरथ । पुरविशि जिविंचें कोड ॥३॥ अमृत ह्मणे रे हरि । भक्ताचा शेवट करिसी गोड ॥४॥

भक्ताचिया काजासाठी – संत अमृतराय महाराज अभंगवाणी Lyrics in Marathi

भक्ताचिया काजासाठी – संत अमृतराय महाराज अभंगवाणी Lyrics in Marathi भक्ताचिया काजासाठी, साधुचिया प्रेमासाठी, सोडली मी लाज रे ॥१॥ धुतो अर्जुनाचे घोडे, सदा राहे मागेपुढे । घाली अंगणात सडे, बांधुनिया माज रे ॥२॥ वेडी गवळीयांची पोरे, त्यांचे ताक प्यालो बा रे । स्वाता भिल्लिनीची वोरे, उच्छिष्ठाची चोज रे ॥३॥ दुर्योधन सदनी गेलो, विदुराच्या गृहा आलो… Continue reading भक्ताचिया काजासाठी – संत अमृतराय महाराज अभंगवाणी Lyrics in Marathi

अजि मी ब्रह्म पाहिले संत अमृतराय महाराज अभंगवाणी Lyrics in Marathi

अजि मी ब्रह्म पाहिले संत अमृतराय महाराज अभंगवाणी Lyrics in Marathi अजि मी ब्रह्म पाहिले अगणीत सुरगण वर्णिती ज्यासी कटिकर नटसम चरण विटेवरी, उभे राहिले एकनाथाच्या भक्तिसाठी, धावत आला तो जगजेठी खांदी कावड आवड मोठी, पाणी वाहिले चोख्यासंगे ढोरे ओढिता, शिणला नाही तो तत्त्वतां जनीसंगे दळिता कांडिता, गाणे गाईले दामाजीची रसिद पटवली, कान्होपात्रा ती उद्धरिली… Continue reading अजि मी ब्रह्म पाहिले संत अमृतराय महाराज अभंगवाणी Lyrics in Marathi