Lyrics in Marathi

ऋणानुबंधाच्या जिथून पडल्या गाठी 
भेटींत तृष्टता मोठी 

त्या कातरवेळा थरथरती कधिं अधरीं 
त्या तिन्हीसांजा, त्या आठवणी, त्या प्रहरीं 
कितिदां आलो, गेलो, जमलो 
रुसण्यावाचुनी परस्परांच्या कधीं न घडल्या गोष्टी 

कधी तिने मनोरम रुसणें, रुसण्यात उगिच ते हंसणे 
म्हणून ते मनोहर रुसणें, हंसणे रुसणें - रुसणें हंसणे
हसण्यांवरती रुसण्यांसाठी, जन्मजन्मीच्या गाठी 

कधी जवळ सुखाने बसलो, दुःखांत सुखाला हसलो 
कधी गहिवरलो, कधी धुसफुसलो 
सागरतीरी आठवणींनी वाळूत मारल्या रेघा 
जन्मासाठी जन्म जन्मलो 
जन्मांत जमली न गट्टी

Runanubandhachya Jithun Padalya Gaathi Lyrics

Rrianaanubndhaachya jithun padalya gaathhi 
Bhetint trishtata mothhi 

Tya kaatarawela tharatharati kadhin adharin 
Tya tinhisaanja, tya athhawani, tya praharin 
Kitidaan alo, gelo, jamalo 
Rusanyaawaachuni parasparaanchya kadhin n ghadalya goshti 

Kadhi tine manoram rusanen, rusanyaat ugich te hnsane 
Mhanun te manohar rusanen, hnsane rusanen - rusanen hnsane
Hasanyaanwarati rusanyaansaathhi, janmajanmichya gaathhi 

Kadhi jawal sukhaane basalo, duhkhaant sukhaala hasalo 
Kadhi gahiwaralo, kadhi dhusafusalo 
Saagaratiri athhawaninni waalut maaralya regha 
Janmaasaathhi janm janmalo 
Janmaant jamali n gatti

Leave a comment

Your email address will not be published.