Tali Bharne Lyrics In Marathi – खंडोबा महाराज तळी आरति

खंडोबा महाराज तळी आरति|| ॥ जय मल्हार ॥ बोल खंडेराव महाराज की जय॥ सदानंदाचा येळकोट ॥ येळकोट येळकोट जय म ल्हार॥ हर हर महादेव॥ चिंतामण मोरया॥ भैरोबाचा चांदोबा॥ अगडबंब नगारा॥ सोन्याची जेजुरी॥ मोत्याचा तुरा॥ निळा घोडा॥ पाई तोडा॥ कमर करगोटा ॥ बेंबी हिरा॥ गळयात कंठी॥ मोहन माळा॥ ङोईवर शेला॥ अंगावर शाल॥ सदा हिलाल॥ जेजुरी जाई॥… Continue reading Tali Bharne Lyrics In Marathi – खंडोबा महाराज तळी आरति