तू सांग ना – Tu Sang Na Lyrics in Marathi

तू सांग ना – Tu Sang Na Lyrics in Marathi   का सांग ना बावरले कधी कसे सावरले श्वास हा रे नवा मन हे का गुंतले स्वप्नसारे मला वाटते का नवे साद दे तू जरा सोबती चाल ना बेधुंद मी बेभान मी तुझ्या सवे तू सांग ना बेचैन मी मदहोश मी का ना कळे तू… Continue reading तू सांग ना – Tu Sang Na Lyrics in Marathi