भय इथले Bhay Ithale Sampat Nahi Lyrics in Marathi

भय इथले Bhay Ithale Sampat Nahi Lyrics in Marathi भय इथले संपत नाही मज तुझी आठवण येते मी संध्याकाळी गातो तू मला शिकविली गीते ते झरे चंद्रसजणांचे ती धरती भगवी माया झाडांशी निजलो आपण झाडात पुन्हा उगवाया त्या वेली नाजुक भोळ्या वार्याला हसवुन पळती क्षितिजांचे तोरण घेउन दारावर आली भरती तो बोल मंद हळवासा आयुष्य… Continue reading भय इथले Bhay Ithale Sampat Nahi Lyrics in Marathi