ॐ नमोजी आद्या Om Namoji Adya Lyrics in Marathi

ॐ नमोजी आद्या Om Namoji Adya Lyrics in Marathi Om Namoji Adya lyrics in Marathi ॐ नमोजी आद्या। वेद प्रतिपाद्या।। जय जय स्वसंवेद्या। आत्मरूपा।। देवा तूंचि गणेशु। सकलमती प्रकाशु।। म्हणे निवृत्ती दासु। अवधारिजो जी।। अकार चरण युगुल। उकार उदर विशाल। मकर महामंडल। मस्तकाकारे।। हे तिन्ही एकवटले। तेथे शब्दब्रम्ह कवळले। ते मिया श्रीगुरुकृपा नमिले। आदिबीज।। आता… Continue reading ॐ नमोजी आद्या Om Namoji Adya Lyrics in Marathi