A AA AAI MA MA MAKA LYRICS – अ आ आई , म म मका लिरिक्स

A AA AAI , MA MA MAKA LYRICS / अ आ आई , म म मका लिरिक्स अ आ आई ,म म मका मी तुझा मामा दे माल मुका प प पतंग आभाळात उड़े ढ़ ढ़ ढगत चांदोमामा दडे घ घ घड्याळ थ थ थवा बाळ जरी खट्याल तरी मला हवा ह ह हम्मा गोड… Continue reading A AA AAI MA MA MAKA LYRICS – अ आ आई , म म मका लिरिक्स