movie songs

भय इथले Bhay Ithale Sampat Nahi Lyrics in Marathi

By  | 

भय इथले Bhay Ithale Sampat Nahi Lyrics in Marathi

भय इथले संपत नाही मज तुझी आठवण येते
मी संध्याकाळी गातो तू मला शिकविली गीते

ते झरे चंद्रसजणांचे ती धरती भगवी माया
झाडांशी निजलो आपण झाडात पुन्हा उगवाया

त्या वेली नाजुक भोळ्या वार्याला हसवुन पळती
क्षितिजांचे तोरण घेउन दारावर आली भरती

तो बोल मंद हळवासा आयुष्य स्पर्शुनी गेला
सीतेच्या वनवासातिल जणु अंगी राघवशेला

देऊळ पलिकडे तरीही तुज ओंजळ फुटला खांब
थरथरत्या बुबुळांपाशी मी उरलासुरला थेंब

संध्येतील कमल फुलासम मी नटलो शृंगाराने
देहाच्याभवती रिंगण घालती निळाइत राने

स्तोत्रात इंद्रिये अवघी गुणगुणती दु:ख कुणाचे
हे सरता संपत नाही चांदणे तुझ्या स्मरणाचे

ते धुके अवेळी होते की परतायची घाई
मेंदूतुन ढळली माझ्या निष्पर्ण तरुंची राई

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *