Shankar Aarti Lyrics Marathi

Shankar Aarti Lyrics Marathi लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा। वीषें कंठी काळा त्रिनेत्रीं ज्वाळां।। लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा। तेथुनियां जळ निर्मळ वाहे झुळझुळां ।।१।। जय देव जय देव जय श्रीशंकरा।। आरती ओवाळूं तुज कर्पुगौरा ।।ध्रु.।। कर्पुगौरा भोळा नयनीं विशाळा। आर्धांगीं पार्वती सुमनांच्या माळा। विभुतीचें उधळण शितिकंठ नीळा। ऐसा शंकर शोभे उमावेल्हाळा ।। जय. ।।२।। देवी दैत्यीं सागरमंथन… Continue reading Shankar Aarti Lyrics Marathi

Nirop Gheta Deva In Marathi Lyrics

Nirop Gheta Deva In Marathi Lyrics जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरण । वारुनिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना ॥धृ॥ दास तुझे आम्ही देवा तुजलाची ध्यातो प्रेमे करुनिया देवा गुण तुझेची गातो ॥१॥ तरी द्यावी सिद्धी देवा हेची वासना, देवा हेची वासना रक्षुनियां सर्वां द्यावी आम्हासी आज्ञा ॥२॥ मागणे ते देवा एकची आहे आता एकची आहे… Continue reading Nirop Gheta Deva In Marathi Lyrics

Sukhkarta Dukhharta Aarti Lyrics In Marathi

Sukhkarta Dukhharta Aarti Lyrics In Marathi सुख करता दुखहर्ता, वार्ता विघ्नाची नूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुन्दर उटी शेंदु राची कंठी झलके माल मुकताफळांची जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति दर्शनमात्रे मनःकमाना पूर्ति जय देव जय देव रत्नखचित फरा तुझ गौरीकुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हीरे जडित मुकुट शोभतो बरा रुन्झुनती नूपुरे चरनी… Continue reading Sukhkarta Dukhharta Aarti Lyrics In Marathi

Ganesh Ji Ki Aarti Marathi Lyrics

Ganesh Ji Ki Aarti Marathi Lyrics सुखकर्ता दु:खहर्ता वार्ता विघ्नाची । नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ।। सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची । कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची ॥१॥ जय देव, जय देव जय मंगलमूर्ती। दर्शनमात्रे मन कामना पुरती ॥धृ॥ रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा । चंदनाची उटी कुमकुम केशरा ।। हिरेजडित मुकुट शोभतो बरा । रुणझुणती नूपुरे… Continue reading Ganesh Ji Ki Aarti Marathi Lyrics

Hanuman Aarti Marathi Lyrics

Hanuman Aarti Marathi Lyrics मारुतीची आरती सत्राणें उड्डाणें हुंकार वदनीं । करि डळमळ भूमंडळ सिंधूजळ गगनीं । कडाडिलें ब्रह्मांड धाके त्रिभुवनिं । सुरवर नर निशाचर त्या झाल्या पळणी ॥ १ ॥ जय देव जय देव जय श्री हनुमंता । तुमचेनी प्रसादें न भियें कृतांता । जय देव जय देव ॥ धृ. ॥ दुमदुमलें पाताळ उठिला… Continue reading Hanuman Aarti Marathi Lyrics

Tuch Sur Thava Lyrics In Marathi

Tuch Sur Thava Lyrics In Marathi तूच सूर ठावा मजसी तूच एक तरी सगुण रूप दावी देवा एकदा तरी रंभ तूच यश किर्तीचा जीव मी गणेशा दुख तीमीर दाटूनी येता तूच किरण आशा तूच मूर्त मांगल्याची जपावी उरी लाल फूल दुर्वा शमी मी तुला प्रिय व्हावे अष्ट गंध सिंधूर बनुनी मी तुला दिले पावे उभा… Continue reading Tuch Sur Thava Lyrics In Marathi

Mahalaxmi Aarti Marathi

Mahalaxmi Aarti Marathi जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी। वससी व्यापकरुपे तू स्थूलसूक्ष्मी॥ करवीरपुरवासिनी सुरवरमुनिमाता। पुरहरवरदायिनी मुरहरप्रियकान्ता। कमलाकारें जठरी जन्मविला धाता। सहस्त्रवदनी भूधर न पुरे गुण गातां॥ जय देवी जय देवी…॥ मातुलिंग गदा खेटक रविकिरणीं। झळके हाटकवाटी पीयुषरसपाणी। माणिकरसना सुरंगवसना मृगनयनी। शशिकरवदना राजस मदनाची जननी॥ जय देवी जय देवी…॥ तारा शक्ति अगम्या शिवभजकां गौरी। सांख्य… Continue reading Mahalaxmi Aarti Marathi

Gajanan Maharaj Aarti Lyrics In Marathi

Gajanan Maharaj Aarti Lyrics In Marathi जय जय सतचितस्वरूपा स्वामी गणराया l अवतरलासी भूवर जड़ -मूढ ताराया ll जयदेव जयदेव ll धृ.ll निर्गुण ब्रह्म सनातन अव्यय अविनाशी l तें तूं तत्त्व खरोखर नि:संशय अससी l लीलामात्रे धरिले मानवदेहासी ll १ ll होऊ न देशी त्याची जाणिव तू कवणा l करुनि ‘गणि गण गणात बोते’ या… Continue reading Gajanan Maharaj Aarti Lyrics In Marathi

Man Lago Re Lago Re Lyrics

Man Lago Re Lago Re Lyrics मन लगोरे लगोरे भूलभुलैया गुरुभजनी, गुरुदत्तस्य चारणी दत्तनामश्च कीर्तनी गुरु भक्तिच्य पूजनी ।।। मन लगोरे … | ०१ || गुरु भूलभुलैया दत्ता डिगम्बर, ब्रह्मा विष्णु तोचि महेश्वर। मन लगोर .. | ०२ || नाम घ्येव अवदिने, ववे पावें गुरुभक्तिं ।। मन लगोरे …. | ०३ || गुरु चरणाची हाय… Continue reading Man Lago Re Lago Re Lyrics

Dhanya Dhanya Ho Pradakshina Lyrics

Dhanya Dhanya Ho Pradakshina Lyrics  धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची। झाली त्वरा सुरवरां विमान उतरायाची।। धृ.।। पदोपदी अपार झाल्या पुण्याच्या राशी। सर्वही तीर्थे घडली आम्हा आदिकरुनि काशी।। १।। मृदुंग टाळ ढोल भक्त भावार्थे गाती। नामसंकीर्तने ब्रह्मानंदे नाचती।। २।। कोटि ब्रह्महत्या हरिती करितां दंडवत। लोटांगण घालिता मोक्ष लोळे पायात।। ३।। गुरुभजनाचा महिमा न कळे आगमानिगमांसि। अनुभव… Continue reading Dhanya Dhanya Ho Pradakshina Lyrics