Gajanan Maharaj Aarti Lyrics In Marathi

Gajanan Maharaj Aarti Lyrics In Marathi जय जय सतचितस्वरूपा स्वामी गणराया l अवतरलासी भूवर जड़ -मूढ ताराया ll जयदेव जयदेव ll धृ.ll निर्गुण ब्रह्म सनातन अव्यय अविनाशी l तें तूं तत्त्व खरोखर नि:संशय अससी l लीलामात्रे धरिले मानवदेहासी ll १ ll होऊ न देशी त्याची जाणिव तू कवणा l करुनि ‘गणि गण गणात बोते’ या… Continue reading Gajanan Maharaj Aarti Lyrics In Marathi