घालीन लोटांगण वंदीन चरण Lyrics – Ghalin Lotangan Vandin Charnan Lyrics

घालीन लोटांगण वंदीन चरण Lyrics – Ghalin Lotangan Vandin Charnan Lyrics घालीन लोटांगण वंदीन चरण । डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझे । प्रेमें आलिंगीन आनंद पूजन । भावे ओवाळिन म्हणे नामा ।। त्वमेव माता पिता त्वमेव । त्वमेव बन्धु: सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव । त्वमेव सर्वं मम देवदेव ।। कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा ।… Continue reading घालीन लोटांगण वंदीन चरण Lyrics – Ghalin Lotangan Vandin Charnan Lyrics