Tu Havishi Lyrics – Online Binline 2015

Tu Havishi Lyrics – Online Binline 2015 स्व्पन कि आभास हा वेड लावी ह्या जिवा वेगळी दुनिया तरिही ओळखीची तु हवीशी मला तु हवीशी आज कळले तुला तु हवीशी भास सारे कालचे आज ते झाले खरे तरी का हुर हुर वाटे आपुलीशी तु हवीशी मला तु हवीशी आज कळले तुला तु हवीशी हे नव्याने काय… Continue reading Tu Havishi Lyrics – Online Binline 2015