Ramraksha Lyrics in Marathi – रामरक्षास्तोत्रम्‌ – Ram Raksha Stotra Lyrics

Ramraksha Lyrics in Marathi – रामरक्षास्तोत्रम्‌ – Ram Raksha Stotra Lyrics   ऊँ अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषि: श्रीसीता रामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्द: सीता शक्ति: श्रीमान् हनुमान् कीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोग: । अथ ध्यानम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं, पीतं वासो वसानं नवकमल दलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् । वामांकारूढ़सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालंकारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् । स्तोत्रम चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् । एकैकमक्षरं… Continue reading Ramraksha Lyrics in Marathi – रामरक्षास्तोत्रम्‌ – Ram Raksha Stotra Lyrics