वंदे मातरम्‌ – Vande Mataram Lyrics in Marathi

वंदे मातरम्‌ – Vande Mataram Lyrics in Marathi वंदे मातरम्‌ । सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्‌ स्यश्यामलां मातरम्‌ । शुभ्रज्योत्‍स्‍नापुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्‌ ॥ वंदे मातरम्‌ । कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले, कोटि-कोटि-भुजैधृत-खरकरवाले, अबला केन मा एत बले । बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरम्‌ ॥ वंदे मातरम्‌ । तुमि विद्या, तुमि धर्म तुमि हृदि, तुमि मर्म त्वं… Continue reading वंदे मातरम्‌ – Vande Mataram Lyrics in Marathi