shows

तू सांग ना – Tu Sang Na Lyrics in Marathi

By  | 

तू सांग ना – Tu Sang Na Lyrics in Marathi

 

का सांग ना
बावरले कधी कसे सावरले
श्वास हा रे नवा
मन हे का गुंतले

स्वप्नसारे मला वाटते का नवे
साद दे तू जरा
सोबती चाल ना

बेधुंद मी
बेभान मी
तुझ्या सवे
तू सांग ना

बेचैन मी
मदहोश मी
का ना कळे
तू सांग ना
तू सांग ना

वाऱ्यावरी हि उडते
मन माझे का हा फुलते
पुन्हा पुन्हा का वाहे गंध

तुझ्यात मी हि विरते
हुरहूर हि का हा उरते
हवेहवेसे वाटे बंध

स्वप्नसारे मला वाटते का नवे
साद दे तू जरा
सोबती चाल ना

बेधुंद मी
बेभान मी
तुझ्या सवे
तू सांग ना
तू सांग ना

थांबला
क्षण हि जरा
हलका हलका हा नशा
झालाया दाही दिशा
जादू हि कशी केली तू

ऐकना तू हि जरा
झालो मी झालो तुझा
हा जीव झाला तुझा
साऱ्या जगाला सांग तू

झाले तुझी मी
तुझ्यात हरवले

स्वप्नसारे मला वाटते का नवे
साद दे तू जरा
सोबती चाल ना

बेधुंद मी
बेभान मी
तुझ्या सवे
तू सांग ना
तू सांग ना

बेचैन मी
मदहोश मी
का ना कळे
तू सांग ना
तू सांग ना

https://youtu.be/I998g7i81H0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *