कारल्याचा वेल लाव गं सुने लाव गं सुने Karlyacha vel lyrics in Marathi

कारल्याचा वेल लाव गं सुने लाव गं सुने Karlyacha vel lyrics in Marathi

कारल्याचा वेल लाव गं सुने लाव गं सुने

मग जा अपुल्या माहेरा माहेरा

कारल्याचा वेल लावला हो सासूबाई लावला हो सासूबाई

आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा

कारल्याला कारली येऊ देत गं सुने येऊ देत गं सुने

मग जा अपुल्या माहेरा माहेरा

कारल्याला कारली आली हो सासूबाई आली हो सासूबाई

आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा

कारल्याची भाजी कर गं सुने कर गं सुने

मग जा अपुल्या माहेरा माहेरा

कारल्याची भाजी केली हो सासूबाई केली हो सासूबाई

आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा

कारल्याची भाजी खा गं सुने खा गं सुने

मग जा अपुल्या माहेरा माहेरा

कारल्याची भाजी खाल्ली हो सासूबाई खाल्ली हो सासूबाई

आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा

आपलं उष्ट काढ गं सुने काढ गं सुने

मग जा अपुल्या माहेरा माहेरा

आपलं उष्टं काढलं हो सासूबाई काढलं हो सासूबाई

आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा

आणा फणी घाला वेणी जाऊ द्या राणी माहेरा माहेरा

आणली फणी घातली वेणी गेली राणी माहेरा माहेरा.

Leave a comment

Your email address will not be published.