पतित तूं पावना – Sant Kanhopatra अभंगवाणी Lyrics in Marathi

पतित तूं पावना – Sant Kanhopatra अभंगवाणी Lyrics in Marathi

पतित तूं पावना । म्हणविसी नारायणा ॥१॥

तरी सांभाळी वचन । ब्रीद वागविशी जाण ॥२॥

याती शुद्ध नाहीं भाव । दुष्ट आचरण स्वभाव ॥३॥

मुखीं नाम नाहीं । कान्होपात्रा शरण पायीं ॥४॥

Leave a comment

Your email address will not be published.