Aj Kalila Ek Phool Bhetale Lyrics in Marathi

Aj Kalila Ek Phool Bhetale Lyrics in Marathi

आज कळीला एक फूल भेटले
हृदय चोरिले कुणी हृदय चोरिले

असा कसा लपुनछपून चोर घरी आला
अजाणतेपणी कसे न्याहाळिले त्याला
काही कळेना मला काय वाटले

बावरली आतुरली मोहरली प्रीती
पंख फुटे लहर उठे गीत जुळे ओठी
प्रणयसुखाचे मनी भाव साठले

घडोघडी मनोमनी भास नवे नवे
जवळ दिसे दूर असे तेच मला हवे
एक हरवले आज एक शोधिले

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *