Aamhi Kolyachi Pora Hay Ho Lyrics – आम्ही कोळ्यांची पोरं हाय हो

Aamhi Kolyachi Pora Hay Ho Lyrics – आम्ही कोळ्यांची पोरं हाय हो वल्हव रे नाखवा, वल्हव रे नाखवा, वल्हव रे नाखवा , वल्हव आम्ही कोळ्याची पोरं हाय हो, हाय हो हाय हो आम्हा दर्याची भीती नायहो, नाय हो ,नाय हो वर आभाळ भरलाय हो जाळं जोरात धरलाय हो कोण करील अम्हा काय हो , काय… Continue reading Aamhi Kolyachi Pora Hay Ho Lyrics – आम्ही कोळ्यांची पोरं हाय हो