रुणुझुणु रुणुझुणु रे भ्रमरा Runujhunu Runujhunu Lyrics in Marathi

रुणुझुणु रुणुझुणु रे भ्रमरा Runujhunu Runujhunu Lyrics in Marathi Runujhunu Runujhunu re bhramara Lyrics in Marathi रुणुझुणु रुणुझुणु रे भ्रमरा सांडी तू अवगुणु रे भ्रमरा चरणकमलदळू रे भ्रमरा भोगी तू निश्लळु रे भ्रमरा सुमनसुगंधू रे भ्रमरा परिमळु विद्रदु रे भ्रमरा सौभाग्य सुंदरू रे भ्रमरा बापरखुमादेवीवरू रे भ्रमरा Runujhunu Runujhunu Lyrics in English Runujhunu runujhunu re… Continue reading रुणुझुणु रुणुझुणु रे भ्रमरा Runujhunu Runujhunu Lyrics in Marathi