Toch Chandrama Nabhat Lyrics in Marathi – तोच चंद्रमा नभात

Toch Chandrama Nabhat Lyrics in Marathi – तोच चंद्रमा नभात तोच चंद्रमा नभात तीच चैत्रयामिनी एकांती मजसमीप तीच तूहि कामिनी ! नीरवता ती तशीच धुंद तेच चांदणे छायांनी रेखियले चित्र तेच देखणे जाईचा कुंज तोच तीच गंधमोहिनी सारे जरि ते तसेच धुंदि आज ती कुठे ? मीहि तोच, तीच तूहि, प्रीति आज ती कुठे ?… Continue reading Toch Chandrama Nabhat Lyrics in Marathi – तोच चंद्रमा नभात