Vakratunda Mahakaya Lyrics In Marathi

Vakratunda Mahakaya Lyrics In Marathi वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा (वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा) लम्बोदर नमोस्तुभ्यम सततम् मोदक प्रिय (लम्बोदर नमोस्तुभ्यम सततम् मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा) वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव… Continue reading Vakratunda Mahakaya Lyrics In Marathi