Yuge Atthavis Lyrics In Marathi

Yuge Atthavis Lyrics In Marathi युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा । वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ॥ पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आले गा । चरणीं वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥ जय देव जय देव जय पांडुरंगा । रखुमाईवल्लभा, राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥ तुळसीमाळा गळा कर ठेवुनि कटी । कासे पीतांबर कस्तुरी लल्लाटी ॥ देव सुरवर नित्य… Continue reading Yuge Atthavis Lyrics In Marathi

Yuge Atthavis Lyrics in Marathi – श्रीविठ्ठलाची आरती

Yuge Atthavis Lyrics in Marathi – श्रीविठ्ठलाची आरती   युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा वामाङ्गी रखुमाईदिसे दिव्य शोभा । पुण्डलिकाचे भेटि परब्रह्म आले गा चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥१॥ जय देव जय देव जय पाण्डुरङ्गा । रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥ तुळसीमाळा गळा कर ठेऊनी कटी कासे पीताम्बर कस्तुरी लल्लाटी । देव सुरवर… Continue reading Yuge Atthavis Lyrics in Marathi – श्रीविठ्ठलाची आरती