आह्मां नादीं विठ्ठलु – संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

आह्मां नादीं विठ्ठलु – संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

आह्मां नादीं विठ्ठलु आह्मां छंदी विठ्ठलु
हृत्पदीं विठ्ठलु मिळतसे ॥१॥

आह्मां धातु विठ्ठल मातु विठ्ठलु
गातु विठ्ठलु आनंदें ॥२॥

आह्मां राग विठ्ठलु रंग विठ्ठलु
संग विठ्ठलु वैष्णवांचा ॥३॥

आह्मां ताल विठ्ठलु मेळ विठ्ठलु
कल्लोळ विठ्ठलु कीर्तनें ॥४॥

आह्मां श्रुति विठ्ठलु श्रोता विठ्ठलु
वक्ता विठ्ठलु वदनीं ॥५॥

आह्मां मनीं विठ्ठलु ध्यानीं विठ्ठलु
एका जनार्दनीं अवघा विठ्ठलु ॥६॥

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *