गुरु परमात्मा परेशु – संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

गुरु परमात्मा परेशु – संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

गुरु परमात्मा परेशु ।
ऐसा ज्याचा दृढ विश्वासु ॥१॥

देव तयाचा अंकिला ।
स्वयें संचरा त्याचे घरा ॥२॥

एका जनार्दनीं गुरुदेव ।
येथें नाहीं बा संशय ॥३॥

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *