दादला नको ग बाई – संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

दादला नको ग बाई – संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

बया बया बया !
काय झालं बया?

दादला नको ग बाई
मला नवरा नको ग बाई !

मोडकंच घर, तुटकंच छप्पर
पन र्‍हायाला जागा नाही
मला दादला नको ग बाई !

फाटकंच लुगडं, तुटकीच चोळी
पन शिवायला दोरा न्हाई
मला दादला नको ग बाई !

कळण्याची भाकर, अंबाड्याची भाजी
वर तेलाची धारच न्हाई
मला दादला नको ग बाई !

एका जनार्दनी समरस झाले
पण तो रस येथे नाही
मला दादला नको ग बाई !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *