नको वाजवू श्रीहरी मुरली – संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

नको वाजवू श्रीहरी मुरली – संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

नको वाजवू श्रीहरी मुरली
तुझ्या मुरलीने तहान-भूक हरली रे

खुंटला वायुचा वेग, वर्षती मेघ
जल स्थिरावली

घागर घेऊन पाणियासी जाता
डोईवर घागर पाझरली
एका जनार्दनी पूर्ण कृपेने
राधा गौळण घाबरली

Leave a comment

Your email address will not be published.