निर्गुणाचे भेटी आलो – Sant Gora Kumbhar अभंगवाणी Lyrics in Marathi

निर्गुणाचे भेटी आलो – Sant Gora Kumbhar अभंगवाणी Lyrics in Marathi

निर्गुणाचे भेटी आलो सगुणासंगे ।
तंव झालों प्रसंगी गुणातीत ॥१॥

मज रूप नाहीं, नांव सांगू काई ।
झाला बाई काई बोलूं नये ॥२॥

बोलतां आपली जिव्हा पैं खादली ।
खेचरी लागली पाहतां पाहतां ॥३॥

ह्मणे गोरा कुंभार नाम्या तुझी भेटी ।
सुखासुखी मिठी पडली कैसी ॥४॥

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *