निश्चयाचा महामेरू श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi

निश्चयाचा महामेरू श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi

निश्चयाचा महामेरु । बहुत जनांसी आधारु ।
अखंड स्थितींचा निर्धारू । श्रीमंत योगी ॥

नरपति हयपति गजपति । गडपति भूपति जळपति ।
पुरंदर आणि शक्ति । पृष्ठभागीं ॥

यशवंत कीर्तिवंत । सामर्थ्यवंत वरदवंत ।
पुण्यवंत नीतिवंत । जाणता राजा ॥

आचारशील विचारशील । दानशील धर्मशील ।
सर्वज्ञपणें सुशील । सकळां ठायीं ॥

धीर उदार गंभीर । शूर क्रियेसि तत्पर ।
सावधपणें नृपवर । तुच्छ केले ॥

देव धर्म गोब्राह्मण । करावया संरक्षण ।
हृदयस्थ जाला नारायण । प्रेरणा केली ॥

या भूमंडळाचें ठायीं । धर्म रक्षी ऐसा नाहीं ।
महाराष्ट्रधर्म राहिला कांही । तुम्हां कारणे ॥

कित्येक दुष्ट संहारिला । कित्येकांस धाक सुटला ।
कित्येकांस आश्रयो जाहला । शिवकल्याणराजा ॥

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *