रामाचें भजन तेंचि श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi

रामाचें भजन तेंचि श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi रामाचें भजन तेंचि माझें ध्यान । तेणें समाधान पावईन ॥१॥ रामासी वर्णितां देहीं विदेहतां । जाली तन्मयता सहजचि ॥२॥ राघवाचें रूप तें माझें स्वरूप । तेणें सुखरूप निरंतर ॥३॥ रामदास ह्मणें मज येणें गती । राम सीतापतीचेनि नामें ॥४॥

निश्चयाचा महामेरू श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi

निश्चयाचा महामेरू श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi निश्चयाचा महामेरु । बहुत जनांसी आधारु । अखंड स्थितींचा निर्धारू । श्रीमंत योगी ॥ नरपति हयपति गजपति । गडपति भूपति जळपति । पुरंदर आणि शक्ति । पृष्ठभागीं ॥ यशवंत कीर्तिवंत । सामर्थ्यवंत वरदवंत । पुण्यवंत नीतिवंत । जाणता राजा ॥ आचारशील विचारशील । दानशील धर्मशील ।… Continue reading निश्चयाचा महामेरू श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi

ध्यान करु जाता मन – श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi

ध्यान करु जाता मन – श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi ध्यान करूं जातां मन हारपलें । सगुण तें झालें गुणातीत ॥१॥ जेथें पाहे तेथें राघवाचें ठाण । करीं चापबाण शोभतसे ॥२॥ राम माझे मनीं राम माझे ध्यानीं शोभे सिंहासनीं राम माझा ॥३॥ रामदास ह्मणे विश्रांति मागणें जीवींचें सांगणें हितगूज ॥४॥

आरंभी वंदीन अयोध्येचा – श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi

आरंभी वंदीन अयोध्येचा – श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi आरंभी वंदीन अयोध्येचा राजा । भक्तांचीया काजा पावतसे ॥१॥ पावतसे महासंकटीं निर्वाणीं । रामनाम वाणी उच्चारितां ॥२॥ उच्चारितां राम होय पापक्षय । पुण्याचा निश्चय पुण्यभूमी ॥३॥ पुण्यभूमी पुण्यवंतांसीं आठवे । पापीया नाठवे कांहिं केल्यां ॥४॥ कांहिं केल्यां तुझें मन पालटेना । दास ह्मणे जन… Continue reading आरंभी वंदीन अयोध्येचा – श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi

आनंदवनभुवनी श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi

आनंदवनभुवनी – Samarth Ramdas स्वर्गीची लोटली जेथे रामगंगा महानदी तीर्थासी तुळणा नाही, आनंदवनभुवनी त्रैलोक्य चालिल्या फौजा सौख्य बंधविमोचने मोहिम मांडिली मोठी, आनंदवनभुवनी येथून वाढला धर्मु रमाधर्म समागमें संतोष मांडला मोठा, आनंदवनभुवनी भक्तांसी रक्षिले मागे आताही रक्षिते पहा भक्तांसी दिधले सर्वे, आनंदवनभुवनी येथूनी वाचती सर्वे ते ते सर्वत्र देखती सामर्थ्य काय बोलावे, आनंदवनभुवनी उदंड जाहले पाणी… Continue reading आनंदवनभुवनी श्री समर्थ रामदास अभंगवाणी Lyrics in Marathi