वारियाने कुंडल हाले- संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

वारियाने कुंडल हाले- संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

वारियाने कुंडल हाले । डोळे मोडित राधा चाले ॥१॥

राधा पाहून भुलले हरी । बैल दुभवी नंदाघरी ॥२॥

फणस जंबीर कर्दळी दाटा । हाति घेऊन नारंगी फाटा ॥३॥

हरि पाहून भुलली चित्ता । राधा घुसळी डेरा रिता ॥४॥

ऐसी आवडी मिनली दोघां । एकरूप झाले अंगा ॥५॥

मन मिळालेसे मना । एका भुलला जनार्दना ॥६॥

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *