लाभले अम्हास भाग्य – Labhale Amhas Bhagya Lyrics in Marathi

लाभले अम्हास भाग्य – Labhale Amhas Bhagya Lyrics in Marathi

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी
धर्म, पंथ, जात एक जाणतो मराठी
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी

आमुच्या मनामनात दंगते मराठी
आमुच्या रगारगात रंगते मराठी
आमुच्या उराउरात स्पंदते मराठी
आमुच्या नसानसात नाचते मराठी

आमुच्या पिलापिलात जन्मते मराठी
आमुच्या लहानग्यात रांगते मराठी
आमुच्या मुलामुलीत खेळते मराठी
आमुच्या घराघरात वाढते मराठी

आमुच्या कुलाकुलात नांदते मराठी
येथल्या फुलाफुलात हासते मराठी
येथल्या दिशादिशात दाटते मराठी
येथल्या नगानगात गर्जते मराठी

येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी
येथल्या वनावनात गुंजते मराठी
येथल्या तरूलतात साजते मराठी
येथल्या कळीकळीत लाजते मराठी

येथल्या नभामधून वर्षते मराठी
येथल्या पिकांमधून डोलते मराठी
येथल्या नद्यांमधून वाहते मराठी
येथल्या चराचरांत राहते मराठी

Related Searches:

labhale amhas bhagya bolato marathi lyrics, labhale amhas bhagya lyrics, labhale amhas bhagya bolato marathi, लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, marathi song labhale amhas bhagya, labhale amhas bhagya bolato marathi song, labhale amhas bhagya, labhale amhas bhagya song, labhale amhas bhagya bolato marathi mp3 full song free download, labhale amhas bhagya bolato marathi mp3, bolato marathi song download, labhale amhas bhagya mp3 free download, labhale amhas bhagya bolato marathi mp3 download, marathi abhiman geet download, bhagya song,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *