kids songs

मामाची गाडी बालभारती कविता Mamachi gadi bhalbharati kavita lyrics in Marathi

By  | 

मामाची गाडी बालभारती कविता Mamachi gadi bhalbharati kavita lyrics in Marathi

माझ्या मामाची रंगीत गाडी हो

तिला खिल्लाऱ्या बैलांची जोडी हो

कशी दौडत दौडत येई हो

मला आजोळी घेऊन जाई हो

नाही बिकट घाट ,

सारी सपाट वाट ,

मऊ गालीचे ठायी ठायी हो

शीळ घालून मंजूळ वाणी हो

पाजी बैलांना ओहोळ पाणी हो

गळा खुळखुळ घुंगुर माळा हो

गाई किलबिल विहंग मेळा हो

बाजरीचया शेतात,

करी सळसळ वात ,

कशी घुमली अंबेराई हो

कोण कानोसा घेऊन पाही हो

कोण लगबग धावून येई हो

गिहवरन धरन पोटी हो

माझे आजोबा चुंबन घेती हो

लेक एकु लती,

नातू एकु लता,

िकती कौतुक कौतुक होई हो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *