जाणीव नेणीव भगवंतीं नाही Janiv neniv Lyrics in Marathi Abhang

जाणीव नेणीव भगवंतीं नाही Janiv neniv Lyrics in Marathi Abhang Janiv neniv Lyrics in Marathi जाणीव नेणीव भगवंतीं नाही । उच्चारणीं पाहीं मोक्ष सदा ॥१॥ नारायण हरी उच्चार नामाचा । तेथे कळी-काळाचा रीघ नाही ॥२॥ तेथील प्रमाण नेणवे वेदांसी । ते जीवजंतुसि केवि कळे ॥३॥ ज्ञानदेवा फळ नारायण पाठ । सर्वत्र वैकुंठ केले असे ॥४॥