कसा मला टाकुनी गेला- संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

कसा मला टाकुनी गेला- संत एकनाथ अभंगवाणी Lyrics in Marathi

कसा मला टाकुनी गेला राम ॥१॥

रामाविण जीव व्याकुळ होतो ।
सुचत नाहीं काम ॥२॥

रामाविण मज चैन पडेना ।
नाहीं जिवासी आराम ॥३॥

एका जनार्दनीं पाहुनी डोळा ।
स्वरूप तुझें घनश्याम ॥४॥

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *