Kau ala bai lyrics in Marathi

Kau ala bai lyrics in Marathi

कोणे एके दिवशी काऊ आला बाई काऊ आला

त्याने एक उंबर तोडले बाई उंबर तोडले

सईच्या दारात नेऊन टाकले बाई नेऊन टाकले

सईने उचलून घरात आणले बाई घरात आणले

कांडून कांडून राळा केला बाई राळा केला

राळा घेऊन बाजारात गेली बाई बाजारात गेली

त्याच पैशाची घागर आणली बाई घागर आणली

घागर घेऊन पाण्याला गेली बाई पाण्याला गेली

उजव्या हाताला मधल्याच बोटाला विंचू चावला बाई विंचू चावला

आणा माझ्या सासरचा वैद्य

अंगात अंगरखा फाटका-तुटका

डोक्याला पागोटे फाटके-तुटके

पायात वहाणा फाटक्या-तुटक्या

कपाळी टिळा शेणाचा

तोंडात विडा घाणेरडा किडा

हातात काठी जळकं लाकूड

दिसतो कसा बाई भिका-यावाणी बाई भिका-यावाणी

आणा माझ्या माहेरचा वैद्य

अंगात अंगरखा भरजरी

डोक्याला पागोटे भरजरी

पायात वहाणा कोल्हापूरी

कपाळी टिळा चंदनाचा

तोंडात विडा केशराचा

हातात काठी चंदनाची

दिसतो कसाबाई राजावाणी बाई राजावाणी

Leave a comment

Your email address will not be published.