Marathi Abhimaan Geet / लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी Lyrics in Marathi

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो मराठी 
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी 
धर्म पंथ जात एक जाणतो मराठी 
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी 
बोलतो मराठी, ऐकतो मराठी
जाणतो मराठी, मानतो मराठी 

आमुच्या मनामनांत दंगते मराठी 
आमुच्या रगारगात रंगते मराठी 
आमुच्या उराउरांत स्पंदते मराठी 
आमुच्या नसानसांत नाचते मराठी 

आमुच्या पिलापिलांत जन्मते मराठी 
आमुच्या लहानग्यांत रांगते मराठी 
आमुच्या मुलांमुलीत खेळते मराठी 
आमुच्या घराघरांत वाढते मराठी 

आमुच्या कुलाकुलात नांदते मराठी 
येथेल्या फुलाफुलांत हासते मराठी 
येथल्या दिशादिशांत दाटते मराठी 
येथल्या नगानगात गर्जते मराठी 

येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी 
येथल्या वनावनात गुंजते मराठी 
येथल्या तरुलतात साजते मराठी 
येथल्या कळीकळीत लाजते  मराठी 

येथल्या नभामधून वर्षते मराठी 
येथल्या पिकांमधून डोलते मराठी 
येथल्या नद्यांमधून डोलते मराठी 
येथल्या चराचरांत राहते मराठी 

Marathi Abhimaan Geet Lyrics

Laabhale amhaas bhaagy bolato maraathhi 
Jaahalo kharech dhany aikato maraathhi 
Dharm pnth jaat ek jaanato maraathhi 
Ewadhya jagaat maay maanato maraathhi 
Bolato maraathhi, aikato maraathhi
Jaanato maraathhi, maanato maraathhi 

Amuchya manaamanaant dngate maraathhi 
Amuchya ragaaragaat rngate maraathhi 
Amuchya uraauraant spndate maraathhi 
Amuchya nasaanasaant naachate maraathhi 

Amuchya pilaapilaant janmate maraathhi 
Amuchya lahaanagyaant raangate maraathhi 
Amuchya mulaanmulit khelate maraathhi 
Amuchya gharaagharaant waadhate maraathhi 

Amuchya kulaakulaat naandate maraathhi 
Yethelya fulaafulaant haasate maraathhi 
Yethalya dishaadishaant daatate maraathhi 
Yethalya nagaanagaat garjate maraathhi 

Yethalya daridarit hindate maraathhi 
Yethalya wanaawanaat gunjate maraathhi 
Yethalya tarulataat saajate maraathhi 
Yethalya kalikalit laajate  maraathhi 

Yethalya nabhaamadhun warshate maraathhi 
Yethalya pikaanmadhun dolate maraathhi 
Yethalya nadyaanmadhun dolate maraathhi 
Yethalya charaacharaant raahate maraathhi 

Leave a comment

Your email address will not be published.